Behandlingar

Jenny Jacobsson är medlem i Professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster) och följer därmed Socialstyrelsens riktlinjer i arbetet som gäller för legitimerad vårdpersonal. Som legitimerad fysioterapeut har vi en vetenskapligt underbyggd kompetens att bistå människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta de krav som ställs i livet.  Behandling utgår utifrån varje enskild individs förmåga och de individuella förutsättningar står i centrum när en fysioterapeut gör sin professionella bedömning. För mer information  http://www.fysioterapeuterna.se

Följande är de behandlingar som tillhandahålles.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Som OMT-sjukgymnast (fysioterapeut) diagnosticeras besvär från det neuro-muskulo-skelettala rörelsesystemet. Vid första besök utförs en systematisk undersökning med kliniskt resonemang som leder till en heltäckande evidensbaserad behandling av såväl akuta som långvariga smärtproblem från rörelsesystemet. Behandling sker genom manuella metoder (led-, nervmobilisering), specifikt utformade rehabiliteringsprogram samt att du får råd kring hur du kan hantera din smärta.

Fysisk aktivitet/Idrottsmedicin

Är medlem i Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin och arbetar med diagnostisering, behandling/rehabilitering samt förebyggande arbete inom idrottsmedicin på alla nivåer från motionär till elitidrottare. Det innefattar såväl skador relaterade till överbelastning som de relaterade till trauma. En viktig del i rehabiliteringen är att diskutera hur progression till din aktivitet bör ske på bästa sätt för att minimerar risken för återfall, dvs säker återgång till idrott/ aktivitet. Det finns ett litet speciellt intresse för individuella idrotter som ex löpning, friidrott, tennis, segling men alla som tycker det är roligt att röra på sig är givetvis mycket välkomna!

Akupunktur

Arbetar med västerländsk akupunktur som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Akupunktur är en behandlingsmetod för att lindra smärta och som vetenskapligt har visats extra bra för diagnoser som ex tennisarmbåge, spänningshuvudvärk/migrän, knäartros. 

Vi utför även sk triggerpunktsbehandlingar med hjälp av nålar. En triggerpunkt definieras som en muskelspänning eller en öm punkt i en muskelfibersträng. Triggerpunkten kan ge lokal smärta och/eller en karaktäristisk projicering av smärta till närliggande område på kroppen. Behandling av triggerpunkter kan även ske med andra metoder.

Ortopedisk kirurgi

Den som har genomgått (planerar att genomgå) en operation av ex rygg, axel, knä, höft etc är välkommen att kontakta mottagningen. Rehabiliteringsplan sker efter respektive sjukhus vårdprogram för aktuell operation.

Bålstabiliserande träning

”Core, segmentell stabiliseringsträning, funktionell träning” mm – är några olika begrepp som används på träning både för behandling och för att förebygga. Med segmentell stabiliseringsträning avses att påverka stabilitet och kontroll kring ett ryggsegment, medan en bålstabiliserande träning ofta innebär mer generella bålstabiliserande övningar. Den segmentella aktiveringen/aktiveringen ingår som en viktig komponent vid all behandling av nack-, ländryggs- och bäckenledsbesvär. Mer ”generell” bålstabiliseringsträning är dels en progression av träning vid nack- och ländryggsbesvär dels viktig del i träning vid besvär ex från höft, knä, axel. Bålstabiliseringsträning kan utföras på många olika sätt, med enbart kroppen som belastning, med olika redskap som ex bollar och slyngor.

Individuellt anpassad rehabiliteringsträning

Är något som ingår vid all behandling, oavsett besvär. Målet är att du ska få redskap för att i första hand kunna hantera de besvär du sökt för, nästa mål är att hjälpa dig att återgå till/hitta din egen personliga form för fortsatt träning. Att vara fysisk aktiv är en av de bästa medicinerna (kanske den bästa) för att må bra. Och fysisk aktivitet har visats ge allra bäst resultat om den upplevs som rolig! Se även nedan Fysisk aktivet på recept.

Fysisk aktivet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en systematisk arbetsmetod för hälso- och sjukvården. Idag finns evidens för att fysisk aktivitet är effektivt både som förebyggande och behandlande åtgärd vid en mängd olika sjukdomstillstånd. FaR förskrivs av legitimerad vårdpersonal i dialog med patienten och är individuellt anpassad till personens egen förmåga, intresse och hälsotillstånd och kan ordineras till personer som bedöms klara av att utföra aktiviteter utanför sjukvårdens regi. För personer som utifrån diagnos och förmåga kräver en mer strukturerad träning rekommenderas kontakt med fysioterapeut (sjukgymnast). 

För mer information http://www.farledare.se

Massage

Utförs av massör Kaja Kotkas, för information om priser, bokning se Body Garden.